NAZWA FIRMY:
Przedsiębiorstwo Handlwo-Produkcyjno-Usługowe EUROCHEM BGD Sp. z o.o.

ADRES:
33-101 Tarnów, ul. Chemiczna 3

FORMA PRAWNA:
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Kraków
KRS: 0000055452
NIP: 873-10-02-377
REGON: 850312610
ING Bank Śląski
rachunek 04 1050 1562 1000 0022 6216 0274

KONTAKT:
tel. 14 637 36 38, 502 69 69 69
www.eurochem.com.pl
eurochem@eurochem.com.pl 
 

 
TRANSPORT MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH.

Przesyłki realizujemy wyłącznie specjalistycznym transportem, za pośrednictwem firm posiadających właściwe uprawnienia do przewozu materiałów niebezpiecznych.
Nasze towary są odpowiednio oznakowane i zabezpieczone, a przesyłki ubezpieczone. Dlatego zawsze sprawdzaj stan otrzymanego towaru jeszcze przy kurierze.
Pamiętaj, jedynie właściwie spisany protokół szkody umożliwi uwzględnienie reklamacji i wypłatę odszkodowania za straty.

W EUROCHEM BGD działa specjalnie powołana komórka ds. ADR, zajmująca się szkoleniami pracowników oraz ciągłą kontrolą właściwego oznakowania przesyłek niebezpiecznych i wymaganą przepisami sprawozdawczością.

Stosujemy obowiązujący podział towarów niebezpiecznych w klasyfikacji ADR:

- materiały i przedmioty wybuchowe (klasa 1),
- gazy (klasa 2),
- materiały ciekłe zapalne (klasa 3),
- materiały stałe zapalne (klasa 4.1),
- materiały samozapalne (klasa 4.2),
- materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne (klasa 4.3),
- materiały utleniające (klasa 5.1),
- nadtlenki organiczne (klasa 5.2),
- materiały trujące (klasa 6.1),
- materiały zakaźne (klasa 6.2),
- materiały promieniotwórcze (klasa 7),
- materiały żrące (klasa 8), oraz
- różne materiały i przedmioty niebezpieczne (klasa 9).
oraz odpowiednie oznaczenia.

Nowy znak LQ dla towarów pakowanych w ilościach ograniczonych: UWAGA: w okresie przejściowym – do 2015 roku będzie można również stosować dotychczasowe znaki podane w ADR 2009

GOSPODARKA OPAKOWANIAMI  

Wraz z nowym rokiem zaczęły obowiązywać nowe zasady dotyczące gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Dzięki nim więcej opakowań ma być powtórnie wykorzystanych i przetworzonych, zgodnie z unijnymi standardami. Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany wprowadzone nowymi przepisami.

Rejestr przedsiębiorców

Dzięki przepisom nowej ustawy rynek zagospodarowania odpadów opakowaniowych stanie się bardziej transparentny. Marszałek województwa będzie prowadził obowiązkowy rejestr przedsiębiorców, którzy wprowadzają na rynek produkty w opakowaniach, zajmują się obrotem odpadami opakowaniowymi lub prowadzą ich odzysk lub recykling. Pozwoli to na skutecznie monitorowanie rynku odpadów opakowaniowych i odpowiednio szybkie reagowanie w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w ich obrocie.

Nowe rozwiązania w rozliczaniu opakowań 

Zmianie uległ również sposób obliczania poziomów odzysku i recyklingu. Wprowadzający produkty w opakowaniach będą rozliczać się za dany rok kalendarzowy w stosunku do masy wprowadzonych do obrotu opakowań w poprzednim roku kalendarzowym.

Dodatkowo, wprowadzający produkty w opakowaniach wielomateriałowych, a także środki niebezpieczne w opakowaniach, w tym środki ochrony roślin, oprócz zapewnienia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu po wspomnianych produktach, będą zobowiązani do zorganizowania systemu zbierania tych odpadów.

Natomiast wprowadzający produkty w opakowaniach o masie do 1 tony zostali zwolnieni z obowiązku zapewnienia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu. Każdy z podmiotów wprowadzający produkty w opakowaniach będzie zobowiązany przeznaczać na edukację ekologiczną środki w wysokości 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym, ale tylko w przypadku podjęcia decyzji o samodzielnej realizacji tego obowiązku (możliwe będzie również zlecenie realizacji tego obowiązku organizacji odzysku opakowań na odrębnych zasadach określonych w umowie).
Audyt i kontrola

Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi wprowadza obowiązek przeprowadzania rocznego audytu zewnętrznego, dokonywanego przez akredytowanego weryfikatora środowiskowego. Obowiązek ten dotyczy przedsiębiorców, którzy prowadzą recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, przetwarzających powyżej 400 Mg odpadów opakowaniowych rocznie, a także przedsiębiorców, którzy eksportują odpady opakowaniowe lub dokonują wewnątrzwspólnotowej dostawy tych odpadów o masie przekraczającej 400 Mg rocznie.

Ponadto wprowadzony został obowiązek przeprowadzania przez marszałków województwa kontroli, co najmniej raz na 3 lata, przedsiębiorców, którzy prowadzą recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych oraz przedsiębiorców eksportujących odpady opakowaniowe lub dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych.

Ustawa z  13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888) weszła w życie 1 stycznia 2014 r. Nowe przepisy zastąpiły ustawę z 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz część przepisów ustawy z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (w części dotyczącej opakowań).